طراحی سازه

1-برج مسکونی 12 طبقه

آدرس:کیانپارس خ سروش نبش خرداد

2-متجمع پزشکی 8 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 15 غربی فاز1

3-مجتمع مسکونی 10 طبقه

ادرس:کیانپارس خیابان 2 غربی نبش خرداد

4-مجتمع های مسکونی 10 طبقه فرزادی

کیانپارس خ مهر 

5-مجتمع مسکونی 10 طبقه

ادرس:کیانپارس خیابان 19 غربی نبش ایدون

6-مجتمع مسکونی 7 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 19 غربی فاز1

7-مجتمع مسکونی 10 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 13 شرقی

8-مجتمع مسکونی 8 طبقه

آدرس:کیانپارس خ الهام فاز3

9-متمع مسکونی 7 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان الهام فاز2

10-برج تجاری و اداری 12 طبقه استکی

آدرس:زیتون

11-مجتمع 10 طبقه مسکونی و تجاری 

آدرس:زیتون خیابان مناطق

12-مجتمع مسکونی 6 طبقه

آدرس:کیانپارس خ 12 شرقی

13-مجتمع مسکونی 7 طبقه

آدرس: کیانپارس خیابان 11 شرقی

14-مجتمع های مسکونی 7 طبقه 

آدرس:ملی راه خیابان میترا و مانی 

15-مجتمع مسکونی 9 طبقه 

آدرس:کیانپارس خیابان 9 شرقی

16-مجتمع مسکونی 6 طبقه 

آدرس:کیانپارس خیابان مارون 5 

17-مجتمع مسکونی 6 طبقه 

آدرس:کیانپارس خیابان کرخه3

18-مجتمع مسکونی 9 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 17 شرقی

19-مجتمع مسکونی 7 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 12 شرقی

20-مجتمع اداری و تجاری 5طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 15 وهابی

21-برج اداری و تجاری 12 طبقه

آدرس:کوروش

22-مجتمع مسکونی 8طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 13 شرقی

23-مجتمع مسکونی 7 طبقه

آدرس:کیانپارس خیابان 13 غربی

24-مجتمع 6طبقه اداری

آدرس:کیان آباد

و........


TOP